Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent

DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

 

we Franciszkowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent

 pełen etat

1. Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,

b)      umiejętności obsługi komputerowych programów :  finansowo – księgowych

c)      znajomość  ustaw : o rachunkowości ,  finansach publicznych, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wymagania dodatkowe:,

a)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych,

b)      znajomość przepisów Kodeksu Pracy, prawo zamówień publicznych,

c)      samodzielność, komunikatywność, operatywność,

d)      umiejętność pracy w zespole.

e)      dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  prowadzenie dokumentacji kasowej i dokonywanie rozliczeń udzielonych zaliczek,

b)  prowadzenie druków ścisłego zarachowania,

c)  prowadzenie gospodarki magazynowej,

d) dokonywanie rozliczeń inwentaryzacji,

e) prowadzenie spraw pracowniczych i teczek osobowych.

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

d)      kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,

e)      kserokopia dowodu osobistego,

f)       aktualne (ważne 3 miesiące od dnia wydania) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku referenta,

g)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      zaświadczenie  o niekaralności,

i)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej we Franciszkowie oraz na ich publikację na stronie internetowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie oraz na tablicy informacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie”.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie, Franciszków 1, gm. 99-306 Łanięta z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko referent" w terminie do dnia 5 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie (bip.pow.franciszkow.powiatkutnowski.eu) oraz na tablicy informacyjnej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej we Franciszkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1.             Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………..............................

2.             Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………….........................

3.             Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………...

4.             Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………………........................

5.             Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

6.             Wykształcenie …………………………………………………………………………………………….........................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7.             Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

(kursy studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcie nauki w przypadki jej trwania)

8.             Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9.             Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazy, obsługa komputera)

10.          Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

11.          Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ……….… nr ………………...

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………

lub innym dowodem tożsamości ………………………………………………………………………………………...

 

 

………………………………….                                              ……………….……………………………………

(miejscowość i data)                                                         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

________________

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dąbrowicz 20-03-2013 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dąbrowicz 20-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2013 12:49