Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ADMINISTRATOR


DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

we Franciszkowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ADMINISTRATOR

liczba lub wymiar etatu 1 etat

1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie średnie lub wyższe,

b. co najmniej 10-letni staż pracy,

c. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych.

2. Wymagania dodatkowe:

a. co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,

b. dyspozycyjność,

c. doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,

d. znajomość przepisów Kodeksu pracy, prawo zamówień publicznych, z zakresu pomocy

społecznej,

e. samodzielność, komunikatywność, operatywność,

f. umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją nieruchomości Placówki,

b. przeprowadzanie inwentaryzacji majątku znajdującego się na wyposażeniu Placówki,

c. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,

d. prowadzenie archiwum,

e. prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej,

f. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Placówki,

g. ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przypisanych sekcji administracyjno-

gospodarczej Placówki, w tym z zapewnieniem odpowiednich warunków socjalno-

bytowych wychowankom.

4. Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV),

b. list motywacyjny,

c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopie dodatkowych

dokumentów o posiadanych umiejętnościach,

d. kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,

e. kserokopia dowodu osobistego,

f. aktualne (ważne 3 miesiące od dnia wydania) zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań do pracy na stanowisku administratora,

g. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego

skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym

naborem na stanowisko administratora w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie oraz na ich publikację na stronie internetowej Placówki i na tablicy informacyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej we Franciszkowie”.

Oferty należy składać osobiści w siedzibie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej we

Franciszkowie, Franciszków 1, gm. 99-306 Łanięta z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko administrator” w terminie do 07 kwietnia 2011r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie (www.bip.pow.franciszków.powiatkutnowski.eu) ,oraz na tablicy informacyjnej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 1. Imię (imiona) i nazwisko..................................................................................................

 1. Imiona rodziców...............................................................................................................

 1. Data urodzenia.................................................................................................................

 1. Obywatelstwo...................................................................................................................

 1. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)............................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 1. Wykształcenie ................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(zawód, specjalność ,stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 1. Wykształcenie uzupełniające.............................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: .......................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać okres zatrudniania u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowisko pracy)

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 1. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania.................................................

...........................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 1. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria....... nr.......... wydany przez.......................................................................... .......................
  lub innym dowodem tożsamości...................................................................................

..................................................... ..................................................

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się zatrudnienie)

*) Właściwe podkreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Wasilewska 24-03-2011 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Wasilewska 24-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2011 11:09