Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pow.franciszkow.powiatkutnowski.eu .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Osoby odpowiedzialne za redagowanie dokumentów starają się ograniczyć korzystanie do minimum z plików nieotagowanych. Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, aby nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
zamówienia publiczne

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-23
Metoda przygotowania oświadczenia:
deklarację sporządzono na podstawie samooceny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-09-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Placówką pod adresem poczty elektronicznej pow.franciszkow1@vp.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie, Franciszków 1, 99-306 Łanięta; bądź dzwoniąc na nr telefonu 24 356 74 30. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej pow.franciszkow1@vp.pl, bądź dzwoniąc na nr telefonu 24 356 74 30.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
pow.franciszkow1@vp.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
24 356 74 30

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo: - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, Żądanie musi zawierać: - dane kontaktowe osoby zgłaszając, - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, - wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
pow.franciszkow1@vp.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2009-07-22
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-11-28
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie zlokalizowana jest w odległości 20 km od centrum miasta Kutna, położona w gminie Łanięta - oddalona o 3 km od miejscowości Łanięta, przez którą przebiega DW581 ; umiejscowiona w parku o pow. 2 ha. Teren POW jest ogrodzony. Wjazd na teren zabezpieczony jest bramą przesuwną. Po prawej stronie bramy znajduje się dzwonek i domofon. Bramę otwiera automatycznie personel po sygnale dzwonka. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie posiada pięć wejść do budynku, usytuowane od strony północnej (3), wschodniej (1) i południowej (1). Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru - wejście do budynku od strony południowej posiada podjazd z bocznymi barierkami ochronnymi; do pozostałych wejść prowadzą schody. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Przed pierwszym wejściem do budynku (od strony północnej) znajduje się dzwonek. Placówka nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem usytuowany jest parking bez wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Dyrektor POW
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: